مدل سازی نقش عامل انسانی در تصادفات با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله ارائه مدلی مبتنی بر شبکه های عصبی با دقت بالا برای ساخت مدل پیش بینی تصادفات براساس نقش عامل انسانی می باشد. با عنایت به این موضوع که در اکثر مطالعات به نقش جاده و وسیله نقلیه بیش از موارد دیگر نگریسته شده است، در این تحقیق با استفاده از تخلفات ترافیکی رانندگان که از مهمترین نشانه های رفتار عامل انسانی می باشد، اقدام به طراحی مدل گردیده است. جهت انتخاب متغیرهای موثر در پروسه طراحی مدل، از بین تخلفات رانندگی ثبت شده در بزرگراه های برون شهری تحقیق، تخلفات حادثه ساز انتخاب شده اند، از طرف دیگر با بررسی تصادفات در فاصله زمانی مورد نظر، تصادفات براساس شدت (خسارتی، جرحی و فوتی) استخراج و با استفاده از ضرایب معادل سازی مناسب، تبدیل به شدت تصادف گردیدند، سپس با استفاده از مدل سازی به روش شبکه عصبی، شبکه هایی با ساختار متفاوت ساخته شده و در نهایت مدل بهینه با ارزیابی پارامترهای شبکه انتخاب و بوسیله داده های جدید که در آموزش مدل وارد نگردیده، مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و نتایج پارامترهای شبکه بهینه نشان از دقت بالای شبکه عصبی در ساخت مدل فوق دارد.

کلیدواژه‌ها