مدل سازی رفتار انتخاب وسیله ی مسافران شهر تهران در اثر اجرای همزمان سیاست های مدیریت تقاضا با ترکیب داده های رجحان آشکار شده و بیان شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

قیمت گذاری تراکم یکی از سیاست های رایج مدیریت تقاضا در کلان شهرها برای حذف سفرهای غیر ضروری یا تغییر شیوه ی سفر است. هدف از این مقاله ارزیابی اثرات همزمان ناشی از سیاست های دفعی قیمت گذاری تراکم و سیاست تشویقی بهبود ناوگان اتوبو سرانی بر نحوه ی انتخاب وسیله ی استفاده کنندگان است. داده های مورد استفاده ی این مطالعه از طریق تکمیل 251 پرسشنامه در ناحیه ی زوج یا فرد شهر تهران جمع آوری شده است که شامل دو بخش اطلاعات رجحان آشکار شده و بیان شده است. رجحان آشکار شده شامل اطلاعات وضعیت موجود تسهیلات حمل و نقل و رجحان بیان شده نشان دهنده ی گزینه های انتخابی کاربران در برخورد با شرایط جدید سیاست هاست. به دلیل فرضی بودن اطلاعات رجحان بیان شده نسبت به رجحان آشکار شده، این دو دسته اطلاعات ارزش یکسانی ندارند، از این رو در ساخت مدل به مقایسه ی نتایج مدل ترکیب وزنی دو دسته اطلاعات نیز پرداخته شده است. شاخص p2 برای مدل ترکیبی 14 / 1 برابر مدل معمولی بدست آمد، که نشان می دهد مدل ترکیب وزنی توصیف بهتری از اطلاعات جمع آوری شده دارد. نتایج نشان می دهد، مدل ترکیب وزنی 19 % از وزن داده های رجحان بیان شده را کمتر برآورد کرده است.

کلیدواژه‌ها