طراحی خطوط اتوبوسرانی بر اساس ترکیب خط و مسیر ( مطالعه موردی کلان شهر قم‌ )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از معضلات شبکه های اتوبوس در ایران، طراحی این خطوط به صورت مترو بوده که این نحوه طراحی باعث می گردد تا خطوط اتوبوس نتوانند از انعطاف پذیری خود که یکی از مزایای آنها است، استفاده کنند. در این مقاله با ارائه راهکاری نوین و روشی جدید برای باز طراحی خطوط اتوبوس تندرو و بر اساس طرح های موفق دنیا ( ازجمله سیستم اتوبوس تندرو در شهر بوگاتا پایتخت کشور کلمبیا ) و با روش طراحی شبکه به صورت خط اتوبوس حاصل از ترکیب مسیر عمل کرده و کلان شهر قم به عنوان شهر مورد مطالعه در این تحقیق انتخاب گردید و پس از طراحی خطوط اتوبوسرانی جدید در آن و مدلسازی سیستم وضع موجود اتوبوسرانی شهر و خطوط اتوبوس طراحی شده جدید در برنام TransCAD و تحلیل داده ها و خروجی های آن شاهد رشد پارامترهایی همچون جذب مسافر، افزایش سرعت متوسط و کاهش پارامترهایی همچون زمان سفر بوده ایم.

کلیدواژه‌ها