ارزیابی عملکرد سامانه اتوبوس های تندروی خط شماره یک تهران با استفاده از مدل لوجیت دوگانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حمل و نقل همگانی یکی از اساسی ترین روش های مدیریت حمل و قل شهری است که موجب مدیریت تقاضای استفاده از وسایل نقلیه شخصی می گردد. یکی از مشکلات جذب مسافر در یک سیستم اتوبوس رانی، تغییرات زیاد در زمان سفر و قابلیت اطمینان نامناسب آن است. سیستم اتوبوس های تندرو با بهبود ویژگی های مختلف و افزایش قابلیت اطمینان در زمان سفر، یکی از کارآمدترین روش های حمل و نقل عمومی می باشد. عوامل بسیار زیادی بر روی عملکرد مناسب یک سیستم اتوبوس تندرو اثرگذار هستند که بررسی سهم هریک از آن ها جهت مدیریت سامانه ضروری می باشد. بنابراین، ارزیابی
عملکرد سیستم حمل و نقل تندرو بر اساس عوامل موثر بر آن، جهت بهره-برداری هرچه بهتر، ضروری است. در این مطالعه، از طریق ساخت یک مدل لوجیت دوگانه، عملکرد ناوگان سرویس دهنده درخط شماره یک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به کمک این مدل، سهم و نقش عوامل مختلف نظیر متوسط سرعت حرکت اتوبوس و متوسط زمان توقف در هر ایستگاه در بهبود عملکرد سیستم روشن گردیده است. بنابراین، مدل پیشنهادی، ابزار توانمندی برای مدیران و متخصصان در زمینه ارتقا مطلوبیت خطوط تندروی اتوبوس و در نتیجه افزایش رضایت مندی کاربران، به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها