بررسی رابطه ی بین ردپای اکولوژیک با شاخص های بهبود توسعه ی حمل و نقل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حمل و نقل و جابه جایی از گذشته تاکنون برای انسان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده است. افزایش نیاز روزافزون به توسعه ی بخش حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه یافتگی ضرورت دستیابی به حمل و نقل پایدار را تقویت می نماید. دراین پژوهش، با بهره گیری از روش های تحقیق کمی و تکنیک های آماری به بررسی رابطه ی شاخص های بهبود حمل و نقل با ردپای اکولوژیکی حمل و نقل پرداخته می شود. سوال اصلی تحقیق این است که آیا افزایش شاخص های توسعه و بهبود حمل و نقل می تواند در افزایش ردپای حمل و نقل کشور تاثیرگذار باشد؟ برای پاسخ به این سوال، 9 شاخص در قالب متغیرهای بهبود شاخص های حمل و نقل کلیه ی استان های کشور انتخاب شد، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شاخص های بهبود و توسعه ی حمل و نقل از سالنامه های آماری استان ها و سالنامه ی آماری سازمان راهداری و برای ساخت شاخص ردپای حمل و نقل از تراز نامه ی انرژی کشور استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد جای پای حمل و نقل مناطق و استان های مختلف کشور با شاخص های تراکم راه اصلی، تراکم راه فرعی همبستگی معکوس و با شاخص های تراکم بزرگراه و متوسط کیلومتر طی شده هر سفر همبستگی مثبت را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها