بهینه سازی چند هدفه مسأله برنامه ریزی گیت فرودگاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبه بندی نامغلوب نسخه 2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

برنامه ریزی گیت یکی از فعالیت های کلیدی در فرودگاه هاست که به عنوان یک مسأله بهینه سازی تعریف می شود. مطالعات نشان می دهد که ایجاد و بکارگیری جداول تخصیص گیت باعث کاهش تأخیر پروازها و افزایش کارآئی و بهره وری گیت ها می شود. هدف اصلی این مسأله پیدا کردن یک تخصیص مناسب برای پروازهای ورودی و خروجی با درنظر گرفتن مجموع هایی از محدودیت های کاربردی است. یکی از اهدافی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، کنترل ازدحادم مسافران در گیت ها می باشد. در این مقاله، این هدف به همراه دو هدف کمینه کردن تأخیرهای بوجود آمده در زمان تخصیص گیت به هواپیما و بیشینه کردن امتیاز اولویت تخصیص گیت به عنوان اهداف این مسأله در نظر گرفته شده است. این مسأله به شکل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط مدل سازی شده است. به منظور یافتن مجموعه جواب های پارتو، از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر مرتب سازی نامغلوب نسخه 2 استفاده شده است. همچنین این مدل با استفاده از داده های واقعی فرودگاه بین المللی مهرآباد در زمان کوتاه حل شده است. پارامترهای ورودی الگوریتم با استفاده از روش طراحی آزمایش ها تعیین شده است. مجموعه جواب های پارتو بدست آمده با استفاده از روش TOPSIS رتبه بندی و 10 جواب نخست به همراه مقادیر توابع هدف گزارش شده است. نتایج نشان می دهد، اضافه کردن تابع هدف کنترل ازدحام به مساله منجر به کاهش 8 درصدی هدف اولویت تخصیص گیت می شود، درحالیکه کنترل ازدحام می تواند اثرات مثبت قابل توجه ای بر رضایت مسافران در هنگام سوار شدن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها