بهینه سازی سرعت با استفاده از میزان هزینه های اجتماعی ناشی از تصادفات و زمان سفر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از مهم ترین دلایل ورود وسایل نقلیه به زندگی انسان کاهش زمان سفر بوده است. افزایش سرعت وسایل نقلیه علی رغم اینکه باعث کاهش زمان سفر میگردد ولی تاثیر بسزایی در ازدیاد احتمال تصادفات و شدت آن دارد. لذا برای مدیریت سرعت شبکه های ترافیکی و بهینه سازی سرعت می توان از رابطه میزان هزینه های اجتماعی با سرعت بهره برد. هدف از این مقاله تعیین هزینه های اجتماعی ناشی از تصادفات و هزینه اجتماعی زمان سفر بر اساس سرعت های مختلف جهت پی بردن به میزان سرعت بهینه و ارائه مدلی و رویکردی جدید در جهت تعیین محدودیت سرعت می باشد. برای مطالعه موردی این پژوهش محور شیراز- مرودشت در استان فارس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله میانگین زمان سفر در محدودیت سرعت های متفاوت با استفاده از نرم افزار شبیه سازی ترافیکی Aimsun تخمین و با استفاده از مدل سازی آماری روابط و مدل هزینه های اجتماعی زمان سفر و تصادفات وابسته به سرعت محاسبه و ارائه گردیده است. از دیگر نتایج این مقاله می توان به افزایش هزینه های زمان سفر در جریان ترافیک هایی که دارای میانگین سرعت کمتری بوده اند، اشاره نمود. همچنین با در نظرگرفتن همزمان پارامترهای مجموع زمان سفر و میزان تعداد تصادفات، سرعت بهینه 72 کیلومتر بر ساعت محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها