شناسایی تاثیر عوامل روانشناختی و اقتصادی- اجتماعی بر استفاده از کلاه ایمنی موتورسواران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شصت درصد از تلفات موتورسواران در سوانح رانندگی ایران ناشی ضربه به سر است. با این وجود با گذشت 13 سال از تصویب قانون استفاده از کلاه
ایمنی، نرخ استفاده از آن در میان موتورسواران بسیار کم بوده و در تهران حدود 30 درصد گزارش شده است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در استفاده از کلاه ایمنی در میان موتورسواران شهر مشهد بر مبنای داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه ی رودررو پرداخته است. از تحلیل عاملی تاییدی برای کاهش ابعاد داده ها و از لوجیت ترتیبی برای توصیف آماری استفاده از کلاه ایمنی استفاده شد.بر مبنای اظهارات موتورسواران نرخ استفاه از کلاه ایمنی 47 درصد شناسایی شد. هنجارهای اجتماعی، باورها و تمایلات به استفاده از کلاه ایمنی، رفتارهای ناایمن ترافیکی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان عوامل رفتاری مؤثر در استفاده از کلاه ایمنی شناسایی شدند. سابقه موتورسواری و متوسط مدت زمان موتورسواری روزانه از ویژگی های موتورسوران بوده که بر تمایل موتورسواران به استفاده از کلاه ایمنی تاثیرگذار هستند. نتایج مدل های تحلیل رفتاری نشان می دهد برنامه های آموزشی به ویژه برای موتورسوارانی که مرتکب تخلفات خطرناک ترافیکی می شوند، افزایش آگاهی های اجتماعی و اعمال قانون بازنگری شده، مهمترین راهکارهای افزایش استفاده ی صحیح از کلاه ایمنی در بین موتورسواران است.

کلیدواژه‌ها