مکانیابی شهرک های صنعتی با توجه به معیارهای حمل و نقلی با استفاده از GIS و فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه شهرک های صنعتی جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور ایران دارند و یکی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی محسوب می شوند، به طوری که  سهم به سزایی در ایجاد اشتغال مولد و سالم، کاهش نرخ بیکاری، استفاده بهتر و مناسب تر از منابع تولید، توسعه فن آوری و پژوهش های علمی ، توسعه صادرات و در مجموع نیازهای معیشتی جامعه ایفا می کنند. مدیران و تصمیم گیران صنعتی با توجه به دیدگاه های آمایش و استراتژی توسعه صنعتی مکان هایی را برای تجمع واحدهای صنعتی به صورت شهرک صنعتی انتخاب و سازماندهی می کنند. عوامل متعددی چون عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل طبیعی، عوامل زیست محیطی و ... عوامل تاثیرگذار در مکانیابی شهرک های صنعتی می باشند و از میان عوامل فوق معیارهای حمل ونقلی نقشی اساسی دارند که در این تحقیق ضمن بررسی معیارهای حمل ونقلی موثر در مکانیابی شهرک های صنعتی، با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای ANP و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، اقدام به انتخاب مکان بهینه جهت استقرار شهرک صنعتی در شهرستان بابل و ارزیابی شهرک های صنعتی موجود شد. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب می باشد که از میان معیارهای حمل ونقلی، دسترسی شهری با وزن نرمال 1804 / 0 از بیشترین اولویت و دسترسی به حمل ونقل عمومی نیز از کمترین اهمیت برخوردار است. همچنین با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای حمل ونقلی مناسب ترین مکان جهت استقرار شهرک جدید شمال شرقی شهرستان بابل در مجاورت روستای منصورکنده می باشد.

کلیدواژه‌ها