ارزیابی اثر پارامترهای هندسی و ترافیک جاده درکاهش ظرفیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ارزیابی ظرفیت جاده در برنامه ریزی طراحی و بهره برداری از امکانات جاده ضروری است. این مقاله به بررسی تاثیر مشخصات هندسی و ترافیک جاده های دو خطه و جاده مناطق روستایی در ظرفیت خطوط تانژانت و قوس افقی می پردازد. مطالعه برای محلی که شامل عنصرخط تانژانت و دو قوس افقی متوالی، و دارای سرعت و جریان وسیله نقلیه برای هر عنصر است انجام می گیرد. برآورد ظرفیت بر مبنای درون یابی و رابطه بین نمودار اساسی جریان ترافیک و چگالی آن انجام شد و اثر انواع وسایل نقلیه با جایگزینی وسیله نقلیه معادل در نظر گرفته شده است. از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای بررسی ارتباط خصوصیات هندسی و ظرفیت استفاده شد و بهترین مدل رگرسیون از هر لحاظ یعنی چه ظرفیت در خطوط تانژانت، چه ظرفیت درقوس و چه در کاهش ظرفیت بین دو عنصر، معرفی گردید. برای خطوط تانژانت، متغیره ای مستقل از جمله عرض خط، عرض شانه وطول تانژانت، و در مورد قوس، متغیرهای شعاع قوس و عرض خط مهم هستند. بهترین مدلی که رابطه بین کاهش ظرفیت و خصوصیات هندسی در شعاع قوس را بیان می کند، یک متغیر مستقل است که مدلی بسیار مفید برای تجزیه و تحلیل ظرفیت و همچنین برای ارزیابی مناطق مورد مطالعه است .

کلیدواژه‌ها