ارائه مدلی برای پیش بینی تعداد تغییرخط های تداخلی و غیرتداخلی در مقاطع تداخلی بزرگراهی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در نواحی تداخلی به دلیل نیاز شدید به مانورهای تغییرخط، نوعی آشفتگی در ترافیک ایجاد می شود که باعث بوجود آمدن خلل در عملکرد ترافیک و کاهش ظرفیت می گردد. بنابراین بررسی مقاطع تداخلی دارای اهمیت بالایی می باشد. اما به دلیل نبود آئین نامه برای نواحی تداخلی بزرگراه های شهری، کالیبراسیون مدل های ارائه شده برای معابر درون شهری کشور ضروری است. یکی از مدل های موجود برای بررسی وضعیت مقاطع تداخلی، مدل پیش بینی تعداد تغییرخط تداخلی و غیرتداخلی می باشد، که در این مقاله به آن پرداخته می شود. بدین منظور از 9 بزرگراه شهر تهران استفاده شده و داده های مربوط به تغییرخط و جریان ترافیک استخراج گردیده است. آنگاه با بررسی مدل های مختلف، دو مدل برای تعداد تغییرخط تداخلی و غیرتداخلی توسعه داده شده است. ارزیابی مدل ها نشان از دقت مناسب مدل ها برای پیش بینی دارند. بررسی مدل تغییرخط تداخلی نشان می دهد که با افزیش ابعاد مقطع (طول و تعداد خطوط)، نسبت حجم تداخلی به کل حجم و تراکم تبادل و تقاطعات، تعداد تغییرخط تداخلی افزایش می یابد. همچنین بررسی مدل تغییرخط غیرتداخلی نشان می دهد که با افزایش ابعاد مقطع و حجم غیرتداخلی، افزایش می یابد. علاوه براین، مقایسه مدل های پردازش شده با HCM 2010 نشان می دهد که مدل های توسعه داده شده، مقادیر بیشتری را برای تغییر خط برآورد می نمایند.

کلیدواژه‌ها