بررسی تاثیر عرض شانه راه های دوخطه بر رفتار راننده های وسایل نقلیه سنگین با استفاده از شبیه ساز رانندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایمنی در تردد وسایل نقلیه یکی از اصولی ترین مبانی در مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل است. طراحی راه یکی از فاکتورهای اساسی تاثیرگذار روی رفتار راننده و ایمنی می باشد. در این پژوهش تاثیر ترکیب سه المان عرض شانه راه، وجود و عدم وجود گاردریل و طرح هندسی راه (قوس های افقی)، درحالت روز ، بر رفتار رانندگان اتوبوس در را ه دو خطه برون شهری بررسی شد. برای بررسی تاثیر این سه المان نام برده، سناریویی با 6 بخش مختلف طراحی گردید. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از شبیه ساز رانندگی اتوبوس ( BI 301 FULL ) از 40 راننده اتوبوس آزمون به عمل آمد. در حالت وجود گاردریل عرض شانه ها تاثیر مشخصی بر مقدار سرعت و موقعیت اتوبوس نسبت به خط وسط جاده دارند. زمانی که در طول مسیر گاردریل وجود ندارد از تاثیر مفید عرض شانه ها بر رفتار راننده به مقدار زیادی کاسته می شود. از هندسه راه می توان برای کاهش سرعت استفاده کرد. همچنین نتایج نشان می دهند که کنترل عرض شانه راه و جایگذاری گاردریل ، یک روش مناسب برای کنترل سرعت و موقعیت وسیله نقلیه در خط باشد.

کلیدواژه‌ها