عوامل مؤثر در انتخاب شیوه پیاده روی در سفرهای تحصیلی دانش آموزان به تفکیک مقاطع تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر افزایش استفاده از شیوه پیاده در سال های گذشته به دلیل جنبه های سلامت جامعه و کاهش
استفاده از شیوه سواری در ساعات اوج ترافیک، مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه پیاده در سفرهای تحصیلی دانش آموزان در شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر رفتار پیاده روی به تفکیک گروه های سنی مختلف که در مطالعات گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی گردید. متغیرهای تحقیق شامل مشخصات فردی، خانوادگی، مشخصات سفر و مشخصات محیطی بوده که با استفاده از مدل های لوجیت دوگانه مدل سازی شد. نتایج نشان داد که رفتار پیاده روی علیرغم وجود تشابهاتی در میان مقاطع مختلف، تفاوت هایی را نیز دارد. بر اساس یافته های تحقیق، تمایل به انتخاب شیوه پیاده در دختران نسبت به پسران در تمامی مقاطع تحصیلی کمتر است. همچنین وجود وسیله نقلیه سواری در خانه و افزایش مسافت سفر، احتمال انتخاب شیوه پیاده را در تمامی مقاطع تحصیلی کاهش می دهد. علاوه براین مشخص شد که انجام سفر در نوبت ظهر نسبت به صبح، احتمال انتخاب پیاده روی در میان دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها