ارزیابی و اولویت بندی پارامترهای جاده ای مؤثر بر تصادفات، جهت بهبود ایمنی با استفاده ازفاکتور اصلاح تصادفات ( CMF ) به روش تاپسیس (مطالعه موردی: بزرگراه قزوین-آبیک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسئله ایمنی ازجمله پارامترهای مهم و اصول پایه ای در مهندسی ترافیک محسوب می شود و همواره طی مطالعات، جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات تلاش شده است. به دلیل وجود تعداد فراوان پارامترهای مؤثر بر تصادف ها، شناسایی و اولویت بندی گزینه های اصلاحی همواره جزء مشکلات مدیریتی در این زمینه بوده است. در راستای این تصمیم گیری شناخت تأثیر پارامترها به عنوان یک اقدام اصلاحی بر کاهش تصادفات حائز اهمیت است که جهت ارزیابی آن از نتایج مطالعات قبل و بعد استفاده می شود. با توجه به فقدان این نوع اطلاعات در ایران، در این پژوهش از نظر کارشناسان که یک معیار کیفی است، استفاده شد؛ اما با توجه به نیاز به یک معیار کمی، از فاکتور اصلاح تصادفات ( CMF ) که نسبت فراوانی تصادفات یک محور در شرایط مختلف است استفاده شد. نتیجه ی آناولویت بندی پارامترهای جاده ای با معیار کمی و کیفی در کنار هم در جهت بهبود ایمنیبه روش تاپسیس است.

کلیدواژه‌ها