ساخت مدل انتخاب وسیله شهر تهران با اعمال سیاست گذار ی های مدیریتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ترافیک یکی از بزرگترین مشکلات جامعه شهری است. سیاست گزاری های مدیریتی یکی از روش هایی است که مدیران شهری برای برخورد با مشکل ترافیک به کار می گیرند. سیاست های مدیریتی از جمله شاخص هایی است که بر انتخاب وسیله افراد تاثیرگزار است. در این مطالعه به ساخت مدل انتخاب وسیله شهر تهران با اعمال سیاست های اثرگذار بر استفاده از وسایل نقلیه مختلف در انجام سفرهای شغلی روزانه پرداخته شده است. هدف از این مطالعه اصلاح مدل های فعلی انتخاب وسیله با اعمال سیاست های مدیریتی است. برای ساخت مدل از 6 هزار شاغل در محل کار و به صورت پراکنده در 22 منطقه تهران پرسش گری انجام شده است. سیاست های مورد بررسی شامل قیمت گذاری پارکینگ در مقصد، افزایش قیمت سوخت، اخذ عوارض در ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد فعلی و افزایش کرایه های حمل و نقل همگانی شامل تاکسی، اتوبوس و مترو می باشد. نتایج نشان می دهد که اعمال سیاست های مدیریتی باعث کاهش و یا افزایش سهم استفاده از مدهای مختلف سفر می شود. از بین سیاست های اعمال شده بر وسیله نقلیه شخصی، سیاست قیمت گذاری ورود به محدوده های مرکزی شهر تاثیر بیشتری در کاهش استفاده از این وسیله خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها