ارائه مدل شبکه ای تاکسیرانی با استفاده ازمساله بهینه سازی ریاضی ( مطالعه موردی، شهرتهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور پیاده سازی تعریف و عملکرد واقعی تاکسی و ایجاد تطابق با شاخص های استاندارد شده جهانی، مجموعه ای جدید، زیرپوشش موسسات خصوصی در شهر تهران به تازگی مشغول فعالیت شده اند.این نوع تاکسی ها با عنوان تاکسی های استاندارد (دراختیار)، مسافران را به صورت دربست از مبدا ابتدایی سفرشان تا مقصد نهایی جابجا می نمایند. از اینرو در این مقاله، برای شبیه سازی وضعیت عملکرد و جابجایی مسافران توسط این گروه از تاکسی ها، یک مدل شبکه ای برای تشریح چگونگی حرکت تاکسی های استاندارد خالی و پر، برای یافتن مسافران تامین خدمات حمل ونقل ارائه شده است این مدل می تواند تعدادی از شاخصه های کارایی سیستم از قبیل حرکت تاکسی های خالی، میزان استفاده از تاکسی برای یک شبکه خیابانی مفروض و الگوی تقاضای مشتریان به صورت مبدا-مقصد، درحالت تعادل، تعیین نماید. تاثیرحجم ناوگان و عدم قطیعت درعملکرد سیستم، مشخصا در مدل ارائه شده، قابل محاسبه است. این مدل دیدگاه های نوینی را درباره ماهیت تعادل درخدمات تاکسیرانی پیشنهاد می دهد. همچنین ازدیگر پیشنهادهای این مدل،خط مشی ها و سیاست گذاری های مرتبط است که خروجی های حاصل ازآن برای تصمیم گیری های اجرایی مناسب می باشد.در نتیجه شاهد خواهیم بود که میزان کارایی تاکسی ها با افزایش تعداد تاکسی های فعال، به شدت کاهش می یابد و این که هرچه میزان استفاده از تاکسی ها بیشترباشد، میانگین زمان انتظار مسافران نیز بالاتر می رود.

کلیدواژه‌ها