اولویت بندی مشکلات تابلوهای راهنمای مسیر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی بزرگراه آزادگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دراین مطالعه به اولویت بندی مشکلات تابلوهای راهنمای مسیر در کریدور بزرگراهی آزادگان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته شده است. بزرگراه آزادگان یکی از مهم ترین شاهرگ های ترافیکی ترافیکی تهران محسوب می گردد که نقش اساسی در حمل و نقل درون شهری و برون شهری شهر تهران ایفا می نماید. پس از بررسی محدوده مورد مطالعه که شامل مسیر جنوب به شمال و شمال به جنوب این بزرگراه بود، مهمترین مشکلات تابلوهای راهنمای مسیر این بزرگراه شناسایی گردید. بمنظور استفاده از مدل AHP، از سه داور خبره که دارای تجربه و تخصص در زمینه مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل می باشند دعوت گردید در این مطالعه شرکت نمایند. در ادامه با تعیین شاخص های تاثیر گذار در اولویت بندی تابلوهای راهنمای مسیر و استفاده از نرم افزار Expert Choice 11 امتیاز هر یک مشکلات فوق محاسبه گردید. بر این اساس مشکلات مربوط به عدم وجود تابلوی راهنمای مسیر به عنوان بیشترین اولویت ساماندهی انتخاب گردید و ساماندهی تابلوهای دارای نقص در آدرس دهی و همچنین تابلوهای دارای پایه نامناسب در مرتبه های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها