تحلیل تقاطع های چراغدار به روش HCM2000 ،مطالعه موردی تقاطع شهید حمیدیان شهر رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تجهیزات و سیستمهای کنترل ترافیک در وضعیت ترافیک مؤثرند و درحد خود می توانند شرایط مطلوب فیزیکی ترافیک را نامناسب یا مشکلات موجود ترافیک را تشدید کنند. یکی از مهمترین این تجهیزات چراغ های راهنمایی هستند که امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مسائل مهم در رابطه با چراغ های راهنمایی نصب شده در تقاطعات ، کارایی آنها متناسب با محلی است که در آن نصب شده است. در پروژه حاضر تحلیل ظرفیت و یافتن سطح سرویس در تقاطعی از شهرستان رشت مد نظر بوده است که در آن از چراغ های راهنمایی استفاده شده است و به این منظور اطلاعات مربوط به این تقاطع از قبیل حجم وسائط نقلیه و نوع آنها همراه با طول صف ایجاد شده در پشت چراغ راهنمایی و همچنین زمان تاخیر شروع به حرکت وسایل نقلیه و ... با استفاده از برداشت های میدانی به دست آمده است و با استفاده از HCM 2000  و نرم افزار مربوط به آن یعنی HCS2000 تحلیل مربوط به آنها انجام شده است.در این تحقیق یک تقاطع چراغدار در شهرستان رشت به نام سه راهی حمیدیان مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به نتیجه حاصل شده این تقاطع در بدترین وضعیت سطح سرویس موجود می باشند و از نظر کارایی مناسب نمی باشد و وجود چراغ های راهنمایی با زمانبندی نامناسب یکی از دلایل این وضعیت می باشد.

کلیدواژه‌ها