امکان‌سنجی ارائه مدل تغییر رفتار کاربران، حفظ موقعیت جانبی ، تحت تاثیر ویژگی‌ علائم افقی در معابر شهری ( نمونه موردی خیابان دهم فروردین یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جابه‌جایی جانبی یکی از معمول‌ ترین پدیده‌ها در جریان ترافیک است که عدم رعایت و کنترل آن موجب حوادث رانندگی پهلو به پهلو و از روبرو می‌شود. رفتار رانندگان در جابه‌جایی جانبی و انحراف از مرکز محور کانال‌های ترافیکی ، تحت تاثیر کیفیت و شرایط عملکردی علائم افقی به ویژه خط‌ کشی می‌باشد. در این مقاله ضمن مروری بر عملکرد و تاثیرگذاری علائم افقی و خط‌ کشی‌ها بر رفتار رانندگان ، امکانسنجی توسعه یک مدل خطی بر میزان جابه‌جایی رانندگان نسبت به متغیرهای ترافیکی نظیر سرعت ، حجم و سرفاصله عبور زمانی مورد توجه قرار گرفته است. اثر کیفیت خط‌ کشی با توجه به میزان کنتراست رنگ سفید در زمینه سیاه ارزیابی شده ، حجم و سرعت توسط فیلمبرداری‌های دستی انجام شده و فیلم‌های دوربین‌های کنترل ترافیک مرکزی استخراج شده است. با استفاده از تحلیل‌های آماری t-test و ANOVA میزان جابه‌جایی جانبی وسایل‌ نقلیه در دو حالت قبل و بعد از بهبود خط‌ کشی‌ها بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد، نمی‌توان تاثیرپذیری رفتار حرکت در وسط خطوط ترافیکی متاثر از شرایط ترافیکی و عملکرد خط‌ کشی را مدلسازی نمود، هرچند الگوی رفتاری رانندگان با تغییر در کیفیت خط‌ کشی‌ها بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها