بررسی خصوصیات روانشناختی موتورسواران بدون گواهینامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از آنجایی که تصادف موتورسیکلت‌ ها بخش قابل توجهی از تلفات ناشی از تصادفات را در شهرها شامل می‌شود ، لازم است تحقیقاتی در زمینه علل و عوامل این موضوع صورت گیرد. طبق نتایج این پژوهش 78 درصد از موتور سواران در شهرها فاقد گواهینامه مربوطه هستند، از این جهت شناخت بیشتر این گروه از موتورسواران به کاهش تصادفات مذکور خواهد انجامید. در این پژوهش به بررسی عوامل روانشناختی موتورسواران بی گواهینامه پرداخته شده است. برای نیل به این هدف از پرسشنامه NEO-FFI  که به بررسی چهار عامل شخصیتی روان نژندی (تمایل به هیجان)، برونگرایی-درونگرایی، توافق پذیری، مسئولیت پذیری می‌پردازد استفاده شده و نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شده اند. با بررسی نتایج همبستگی بین متغیرها، همبستگی مثبت بین شاخص تمایل به هیجان و  استفاده از کلاه ایمنی مشاهده می‌شود و همچنین، همبستگی منفی بین استفاده از کلاه ایمنی و شاخص مسئولیت پذیری مشاهده می‌شود. همبستگی منفی بین شاخص شخصیتی برونگرایی و سن شروع به موتورسواری بدون گواهینامه مشاهده می‌شود. همچنین، 39 درصد موتورسواران بدون گواهینامه عدم برخورد پلیس با افراد بدون گواهینامه و 32 درصد از آن‌ها مراحل اداری طولانی و خسته کننده را دلیل عدم اخذ گواهینامه برشمردند.

کلیدواژه‌ها