بررسی نقش کاهش زمان سفر ناشی از بهینه سازی سیستم اتوبوسرانی بر افزایش منافع اقتصادی کاربران در شهر بیرجند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمان سفر یکی از عمده‌ ترین پارامترهای اقتصادی حمل ­و نقل است و در بعضی مواقع صرفه‌جویی در زمان ، بزرگ‌ترین سود اصلاحات ترافیکی معابر می‌باشد. در بسیاری از مطالعات پیشین ، اثر کاهش زمان بر منافع اقتصادی حاصل از اجرای پروژه‌های بهسازی سیستم ­های حمل و نقل همگانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی نقش کاهش زمان سفر ناشی از بهینه ­سازی سیستم اتوبوسرانی شهر بیرجند بر افزایش منافع اقتصادی کاربران پرداخته شده است. در این مطالعه، خطوط اتوبوسرانی شهر در دو وهله‌ی قبل و بعد از بهینه ­سازی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داده است که زمان انتظار مسافران در مسیرهای مورد مطالعه پس از بهینه‌ سازی به میزان 53‌/32% کاهش یافته است. بنابراین ، اجرای این بهینه­ سازی با توجه به پرسش‌ نامه ­های تکمیل‌ شده در مسیرهای مورد مطالعه‌ی شهر بیرجند، به میزان 59/68% در منافع اقتصادی کاربران اثر مثبت خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها