ارائه مدل پیش بینی زمان سفر اتوبوس BRT با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان به همراه تحیل اجزای اصلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیش بینی زمان سفر و تأخیر، نقش بسزایی در جلوگیری از مواجه شدن استفاده کنندگان راه با ترافیک سنگین و متعقاباً افزایش اعتماد آنها به تسهیلات ترافیکی دارد. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از اطلاعات بدست آمده از داده های سیستم جمع آوری اطلاعات سازمان کنترل ترافیک تهران، پایگاه داده اصلی جهت پیش بینی زمان سفر اتوبوس BRT پایه ریزی می شود. بدین منظور از خط اتوبوس تندرو فرهنگسرا - آزادی به عنوان نمونه مورد بررسی استفاده می گردد. در مدلسازی صورت پذیرفته از روش رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به همراه تحلیل اجزای اصلی استفاده شده است. با استفاده از روش بیان شده ، زمان سفر در نمونه مورد بررسی، پیش بینی شده و نتایج آن مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که روش رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به همراه تحلیل اجزای اصلی دارای دقتی بالا در پیش بینی هدف مورد نظر بوده و توانسته است نتایج مربوط به پیش بینی زمان سفر عبوری را بهبود بخشد. بنابراین روش ارائه شده در پژوهش حاضر می تواند در کاربردهای عملی بکارگرفته شده و در برنامه ریزی زمان سفر اتوبوس های تندرو نقش موثری را ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها