ارزیابی تاخیر در گروه خط های دارای حرکت گردش به چپ محافظت نشده در تقاطعات با چراغ راهنمایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 در تقاطعات با چراغ راهنمایی هنگامی که حرکت گردش به چپ در یک فاز به صورت حفاظت نشده صورت می‌گیرد ، احتمال برخورد و تصادفات این حرکتها با حرکت مستقیم رویکرد مخالف نیز بالا می‌رود. در این تحقیق، با توجه به روابط ظرفیت حرکت گردش به چپ در شرایط رفتار حفاظت نشده، مطابق آیین نامه HCM،تأخیر گروه خط دارای حرکت گردش به چپ  محافظت نشده در حجمهای مختلف گردش به چپ ، حجمهای مختلف حرکت مستقیم رویکرد مخالف، تعداد خطوط حرکت مستقیم رویکرد مخالف و نسبت زمان سبز مؤثر های متفاوت (g/c) محاسبه شد. در این تحقیق علاوه بر بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر مقدار تاخیر گروه خط دارای حرکت گردش به چپ محافظت نشده، برای هر شرایط نسبت g/c و تعداد خطوط رویکرد مخالف(Nopp)، یک مرز بحرانی  ارائه شد که با استفاده از آن می توان مرز بین شرایط حفاظت شده و حفاظت نشده را برای فازبندی مناسب گردش به چپ انتخاب کرد.در تقاطعات با چراغ راهنمایی هنگامی که حرکت گردش به چپ در یک فاز به صورت حفاظت نشدهصورت می‌گیرد، احتمال برخورد و تصادفات این حرکتها با حرکت مستقیم رویکرد مخالف نیز بالا می‌رود. در این تحقیق، با توجه به روابط ظرفیت حرکت گردش به چپ در شرایط رفتار حفاظت نشده، مطابق آیین نامه HCM،  تأخیر گروه خط دارای حرکت گردش به چپ محافظت نشده در حجمهای مختلف گردش به چپ، حجمهای مختلف حرکت مستقیم رویکرد مخالف، تعداد خطوط حرکت مستقیم رویکرد مخالف و نسبت زمان سبز مؤثر های متفاوت (g/c) محاسبه شد. در این تحقیق علاوه بر بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر مقدار تاخیر گروه خط دارای حرکت گردش به چپ محافظت نشده، برای هر شرایط نسبت g/C و تعداد خطوط رویکرد مخالف(Nopp)،یک مرز بحرانی  ارائه شد که با استفاده از آن می توان مرزبین شرایط حفاظت شده و حفاظت نشده را برای فازبندی مناسب گردش به چپ انتخاب کرد.

کلیدواژه‌ها