بررسی نیروهای جانبی وارد بر چرخ و ریل در حد فاصل بین ایستگاه های راه آهن و جوادیه در خط 3 متروی تهران با استفاده از نرم افزار آدامز- ریل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله پارامترهایی مانند نیروی جانبی ، وزن واگن و سرعت حرکت قطار، که بر تماس میان فلنج چرخ و گوشه داخلی تاج ریل تاثیر گذار هستند مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در نرم افزار آدامز- ریل مدل سازی و شرایط دینامیکی مختلف و مشخص از پارامترها و عوامل موثر بر رفتار دینامیکی قطار شبیه سازی شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داده است در خطوط ریلی قوس دار با افزایش وزن قطار، از کمترین به بیشترین وزن خود، یعنی از 37/5 تن به 61  تن در سرعت های یکسان ، نیروی جانبی بطور قابل توجه ای تا 55 درصد افزایش می یابد اما با بررسی تغییرات سرعت می توان پی برد، که افزایش سرعت ازکمترین به بیشترین سرعت خود، یعنی 25 کیلومتر بر ساعت تا 65 کیلومتر بر ساعت (معادل 7 متر بر ثانیه تا 18 متر بر ثانیه)  تاثیر کمتری در حدود 15 درصد، در افزایش نیروی جانبی وارد بر فلنج چرخ و گوشه داخلی تاج ریل دارد. تاثیر سرعت بر نیروی جانبی وارد بر فلنج چرخ و گوشه داخلی تاج ریل در کمینه ترین و بیشینه ترین حالت تقریبا نصف وزن قطار در حالت مشابه است.

کلیدواژه‌ها