بررسی تطبیقی تاثیر عملکرد رانندگان مبتدی و با تجربه بر تصادفات ترافیکی ( تحلیل موردی: رانندگان سرویس کارکنان شرکت های خودروسازی منطقه 21 تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا به مقایسه تاثیر عملکرد رانندگان مبتدی و با تجربه بر میزان تصادفات در منطقه 21 تهران بپردازد. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که بین عملکرد رانندگان مبتدی و با تجربه و نیز بین عملکرد رانندگان مبتدی با یکدیگر اختلاف معنا داری وجود دارد. نتایج این پژوهش از طریق مشاهده ، در شرایط طبیعی و با کمک روش مشاهده لاند  (ابداع شده توسط رایزر، 1985) به دست آمده و قصد دارد تا به درک عملکرد رانندگی در بین رانندگان مبتدی و با تجربه در دو محور بزرگراهی شهید لشگری و فتح  کمک کند. گردآوری داده ها از طریق ضبط ویدئویی صورت گرفته و نمونه تحت بررسی متشکل از 30 شرکت کننده (رانندگان سرویس کارکنان شرکت­های خودروسازی) که به صورت مساوی به دو گروه رانندگان مبتدی و با تجربه تقسیم شده اند می باشد. جهت تحلیل داده ها روش های آماری توصیفی و استباطی به کار رفته و نتایج پژوهش بیانگر آن است که تجربه عملکرد رانندگی تاثیر آماری معنا داری بر عملکرد کلی و برخی جنبه های عملکردی خاص رانندگی (مانند سرعت و سبقت) دارد؛ بنابراین فرضیه های پژوهش تایید می گردد. نتایج این پژوهش نه تنها اهمیت دانش سیستماتیک را افزایش می دهد بلکه بر ارزش آموزش اولیه و مداوم رانندگان نیز می افزاید.

کلیدواژه‌ها