بررسی تاثیر سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل در مدیریت شهری، مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

درجامعه امروزه با رشد جمعیت وافزایش تردد وسایل نقلیه ، اعمال روش های مدیریت تقاضا ازجمله راه حل های کارآمد برای کاهش ترافیک می باشد. در این پژوهش ، سیاست های جذبی بهبود سیستم اتوبوسرانی و تاکسیرانی محدوده ، تکمیل خطوط مترو و تشویق هم پیمایی و در مقابل آن سیاست های دفعی قیمت گذاری ورود به محدوده مرکزی ، افزایش قیمت پارکینگ و محدودیت زوج و فرد در محدوده مرکزی شهر اصفهان مورد بررسی قرار می گیرند. بدین منظور از روش جدید مدل های پویای سیستمی استفاده گردیده است. گردآوری اطلاعات در این مطالعه ، با استفاده از  اطلاعات شهرداری اصفهان و مطالعات پیشین صورت گرفته در این زمینه ،انجام شده است. از جمله نتایج مطالعه آن است که در محدوده مرکزی در نظر گرفته شده ، به ترتیب سیاست های تکمیل خطوط مترو، بهبود سیستم اتوبوسرانی ، قیمت گذاری ورود به محدوده مرکزی ، افزایش قیمت پارکینگ ، بهبود سیستم تاکسیرانی ، ­محدودیت زوج و فرد و تشویق هم پیمایی موثرترین سیاست ها بوده اند.

کلیدواژه‌ها