ضرورت بازنگری در الگوی قیمت گذاری بیمه خودرو با هدف افزایش ایمنی ترافیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

روش فعلی قیمت گذاری بیمه شخص ثالث که در آن مالک خودرو بصورت سالانه رقم ثابت و معینی را صرف نظر از عوامل موثر در ریسک تصادف می پردازد ، در واقع به مثابه یارانه ای است که از سوی رانندگان کم خطر ( با ریسک کم ) به رانندگان پر خطر ( پر ریسک ) پرداخته می شود.
از سوی دیگر روش فعلی تعیین و دریافت حق بیمه ابزاری را در اختیار شرکت های بیمه گر و سیاست گذاران صنعت بیمه به منظور کاهش هزینه ها و ارتقاء ایمنی ترافیک قرار نمی دهد.
این در حالی است که یکی از مجموعه هایی که می تواند از طریق ابزارها و اتخاذ سیاست های قیمتی مناسب ، نقش موثری در کاهش تصادفات و ریسک موجود در زمینه ایمنی ترافیک داشته باشد ، صنعت بیمه کشور است . ارتقاء ایمنی و کاهش تصادفات علاوه بر اینکه می تواند به طور مستقیم منجر به کاهش هزینه های شرکت های بیمه و سود آوری آنها باشد ، بلکه در مجموع به سود جامعه نیز می باشد . در نتیجه اهمیت و ضرورت تغییر در الگوی قیمت گذاری پوشش های بیمه ای در جهت ارتقای ایمنی ترافیک بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها