آنالیز حوادث ریلی متروی شهر تهران با ترکیب تکنیک های FTA و Tripod-Beta

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به حساسیت بالایی که نسبت به ایمنی در صنعت ریلی وجود دارد و با در نظر گرفتن گستره وسیع پیامدهای ناگوار و افراد درگیر در زمان وقوع حادثه ، نیاز به پایش مستمر عملیات ، تقویت در شناسایی ، ارزیابی ، کاهش و در صورت امکان حذف مخاطرات در این زمینه احساس می­گردد. در این مقاله روشی جامع جهت شناسایی خطرات و ارزیابی مسیرهای بحرانی و آنالیز موانع موجود در سیستم ریلی ارائه گردیده است که با ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا و ترایپود بتا دلایل وقوع حادثه به شکل موثرتر و عمیق­ تری در لایه­ های سازمانی ردیابی شده است. با ترکیب این دو روش آنالیز ریشه ­یابی عوامل بروز حادثه و دلایل شکست موانع به شکل عمیق و موثر بالا می­رود. در مقاله حاضر حادثه برخورد دو قطار شهری به عنوان رویداد راس در درخت خطا در نظر گرفته شد و در آن سه عامل "عدم توانایی مرکز فرمان، عدم توانایی ATP و عدم توانایی چراغ سیگنال" در جلوگیری از برخورد دو قطار به عنوان موانع اصلی (که به دلیل شکست منجر به حادثه گردیده­ اند) مشخص شد. در ادامه رویدادهای پایانی به عنوان ورودی­ های تکنیک ترایپود بتا جهت بررسی زنجیره علل حادثه (علت مستقیم، پیش شرایط و علت نهان) در تکمیل درخت خطا به کار گرفته شدند. سپس با توجه به نظرات کارشناسان خبره در این زمینه و استفاده از منطق فازی احتمال وقوع رویداد راس با وزن 0.006 محاسبه و مسیرهای بحرانی شناسایی گردیدند. اهداف اصلی این مقاله شامل بررسی امکان ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا و ترایپود بتا و رفع معایب آنها از طریق ترکیبشان و نیز بررسی و تحلیل عوامل موثر در برخورد دو قطار متروی شهر تهران می باشد.[1] Fault Tree Analysis (FTA)


[2] Tripod- Beta (Tß)


[3] Automatic Train Protection


 
با توجه به حساسیت بالایی که نسبت به ایمنی در صنعت ریلی وجود دارد و با در نظر گرفتن گستره وسیع پیامدهای ناگوار و افراد درگیر در زمان وقوع حادثه، نیاز به پایش مستمر عملیات، تقویت در شناسایی، ارزیابی، کاهش و در صورت امکان حذف مخاطرات در این زمینه احساس می­گردد. در این مقاله روشی جامع جهت شناسایی خطرات و ارزیابی مسیرهای بحرانی و آنالیز موانع موجود در سیستم ریلی ارائه گردیده است که با ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا[1] و ترایپود بتا[2]  دلایل وقوع حادثه به شکل موثرتر و عمیق­تری در لایه­های سازمانی ردیابی شده است. با ترکیب این دو روش آنالیز ریشه­یابی عوامل بروز حادثه و دلایل شکست موانع به شکل عمیق و موثر بالا می­رود. در مقاله حاضر حادثه برخورد دو قطار شهری به عنوان رویداد راس در درخت خطا در نظر گرفته شد و در آن سه عامل "عدم توانایی مرکز فرمان، عدم توانایی [3]ATP و عدم توانایی چراغ سیگنال" در جلوگیری از برخورد دو قطار به عنوان موانع اصلی (که به دلیل شکست منجر به حادثه گردیده­اند) مشخص شد. در ادامه رویدادهای پایانی به عنوان ورودی­های تکنیک ترایپود بتا جهت بررسی زنجیره علل حادثه (علت مستقیم، پیش شرایط و علت نهان) در تکمیل درخت خطا به کار گرفته شدند. سپس با توجه به نظرات کارشناسان خبره در این زمینه و استفاده از منطق فازی احتمال وقوع رویداد راس با وزن 0.006 محاسبه و مسیرهای بحرانی شناسایی گردیدند. اهداف اصلی این مقاله شامل بررسی امکان ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا و ترایپود بتا و رفع معایب آنها از طریق ترکیبشان و نیز بررسی و تحلیل عوامل موثر در برخورد دو قطار متروی شهر تهران می­باشد[1] Fault Tree Analysis (FTA)


[2] Tripod- Beta (Tß)


[3] Automatic Train Protection

کلیدواژه‌ها