ارزیابی عملکرد خانه های دوچرخه با استفاده از داده های تراکنش و ارایه راهکارهای توسعه دوچرخه سواری در مناطق مختلف کلان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

توسعه دوچرخه سواری در کلان شهرها ، نیازمند مدیریت تسهیلات دوچرخه سواری و فراهم آوردن شرایط مناسب برای دوچرخه سواران است . یکی از تسهیلات مهم دوچرخه سواری ، ایستگاه های دوچرخه اشتراکی هستند . این ایستگاه ها در تهران " خانه دوچرخه " نام دارند . ارزیابی عملکرد این خانه ها می تواند به متولیان حمل و نقل غیر موتوری شهرها کمک کند تا برنامه ریزی برای کاربران حساس این تسهیلات در معابر شهری ، آسان تر باشد . با استفاده از داده های مربوط به تراکنش خانه های دوچرخه ، می توان شاخص های مناسبی برای ارزیابی عملکرد خانه های دوچرخه تعریف کرد. بررسی شاخص ها ، نشان داد که کاهش ساعات ارایه خدمات بر میزان تراکنش ها تاثیر قابل توجهی داشته است . همچنین متوسط تراکنش خانه های دوچرخه درون بوستان ها از دیگر خانه های دوچرخه در فصول گرم سال بسیار بیشتر است . در پایان نیز شاخص عملکرد خانه های دوچرخه مناطق مختلف تهران ارایه شد که مناطق 12 و 4 تهران ، بالاترین شاخص عملکرد و مناطق 22 و 2 پایین ترین شاخص را داشتند.

کلیدواژه‌ها