تحلیل و سطح بندی شاخص های حمل و نقل و ارتباطات استان های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مهم‌ ترین مظاهر توسعه در هر کشوری میزان برخورداری از زیر ساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی به سطح بندی استان‌های کشور بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390 به لحاظ میزان برخورداری از شاخص‌های حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات می‌پردازد. ابتدا داده های مورد نیاز شامل 32 شاخص در زمینه حمل‌ و نقل ، 10 شاخص در زمینه انبارداری و 31 شاخص در زمینه ارتباطات جمع آوری و پایگاه داده تشکیل شد ، سپس شاخص‌ها در دو گروه حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات تقسیم بندی ، شاخص‌های گروه حمل‌ونقل و انبارداری در هفت عامل و شاخص‌های گروه ارتباطات در چهار عامل تقلیل یافته‌اند. در نهایت با استفاده از امتیاز عاملی هر استان ، استان‌ها در پنج دسته بسیار توسعه یافته ، توسعه یافته ، متوسط ، محروم و بسیار محروم رتبه بندی شده‌اند ؛ و درجه برخورداری استان‌ها بر روی نقشه نشان داده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در زمینه حمل‌ و نقل و انبارداری استان‌های اصفهان ، خوزستان ، کرمانشاه ، تهران و فارس بسیار توسعه یافته و استان‌های اردبیل ، ایلام ، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، یزد ، قم ، خراسان جنوبی و سمنان در رده بسیار محروم قرارگرفته‌اند. در زمینه برخورداری از ارتباطات نیز استان‌های تهران ، اصفهان ، خوزستان ، سیستان و گیلان بسیار توسعه یافته و استان‌های ایلام ، کهگیلویه و بویراحمد ، قم و خراسان جنوبی در رده بسیار محروم قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها