کنترل ترافیک شهری با استفاده از سیستمهای چندعامله سلسله مراتبی و یادگیری تقویتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با افزایش تعداد خودروها در شبکه های شهری ، روشهای کلاسیک در کنترل ترافیک شهری قابل استفاده نبوده و نیاز به روشهای هوشمند افزایش می‏ یابد. در این مقاله ، روشی برای کنترل ترافیک شهری با استفاده از سیستمهای چندعامله سلسله مراتبی دو سطحی پیشنهاد شده است. یک شبکه شامل تعداد زیادی از تقاطعها ، توسط یک سیستم چندعامله در سطح اول مدل شده است. در سطح دوم تعدادی عامل که هر یک مسئول کنترل ترافیک ناحیه ای متشکل از تعدادی عامل هستند، قرار دارند. در سطح اول ، یادگیری تقویتی برای زمانبندی چراغهای راهنمایی مورد استفاده قرار گرفته است و در سطح دوم از یک سیستم مبتنی بر قانون جهت کنترل تراکم خودروها در ناحیه استفاده شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی روش بر روی شبکه گرید نشان می ‏دهند که روش پیشنهادی باعث کاهش میزان تاخیر در زمان سفر شده و همچنین از اشباع شبکه جلوگیری می نماید.

کلیدواژه‌ها