ارائه روشی عملی برای کنترل هوشمند ترافیکی کریدور بزرگراهی با رویکرد کنترل رمپ (مطالعه موردی بزرگراه رسالت غرب از حد فاصل بزرگراه صیاد تا پل سید خندان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه افزایش چشمگیر تقاضا برای حمل و نقل در مسیرهای درون شهری و برون شهری باعث ایجاد ازدحام و ترافیک در سطح بزرگراه‌ها شده است.با توجه به محدودیت‌های منابع مالی و زمین ، به جای توسعه زیرساخت‌های جاده ای تأکیید بر استفاده حداکثر از ظرفیت موجود با بهره گیری از روش‌های مدیریتی و کنترلی مناسب می‌‌باشد.از بهترین روش‌های مدیریتی و کنترلی بزرگراه ، کنترل رمپ را می‌‌توان نام برد.در این مقاله با استفاده از نرم افزار شبیه ساز ترافیکی AIMSUN و با در نظر گرفتن استراتژی‌های کنترلی رمپ ALIENA و حالات توسعه یافته و بهبود یافته آن به مدیریت و کنترل کریدور بزرگراهی انتخاب شده از شهر تهران پرداخته و تاثیر کنترل رمپ ارائه شده را بر شاخص‌های ترافیکی بزرگراه مانند زمان تاخیر و زمان سفر در نظر گرفته و با وضعیت موجود مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌‌دهد که برای مدیریت و کنترل بزرگراه تنها توجه به ناحیه ادغام رمپ و بزرگراه کافی نبوده ، و برای تنطیم نرخ خروجی رمپ در نظر گرفتن گره ترافیکی پایین دست رمپ و کنترل صف رمپ به عنوان یکی از عوارض جانبی کنترل رمپ می‌‌توان بهبود بیشتری در پارامترهای عملکردی زمان سفرو تاخیر ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها