اصلاح ضرایب همسنگ اتومبیل سواری در بزرگراه های درون شهری با ترافیک ناهمگن ( مطالعه موردی تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با افزایش شهر نشینی ، تکنولوژی حمل و نقل پیشرفت کرده و اقتصاد توسعه یافته است ، به علاوه راه ها و بزرگراه ها ، در تلاش برای متعادل ساختن ظرفیت راه ها و تقاضا ساخته شده اند. دانستن ظرفیت یک راه در برنامه ریزی ، طراحی و بهره برداری از راه ها ضروری است. برای برآورد دقیق ظرفیت راه ها ، ضرایب همسنگ اتومبیل سواری، برای ارائه مکانیزمی که از طریق آن وسایل نقلیه به وسیله نقلیه مرجع تبدیل می شوند ، مهم تلقی می شوند. این مقاله در مورد بزرگراه های درون شهری مانند شهر تهران ، که درجه ناهمگنی در آن به طور قابل توجهی زیاد است ، بحث می کند و بر پایه  مجموعه داده های جمع آوری شده از 8 بزرگراه در شهر تهران است و ضرایب همسنگ اتومبیل سواری را از 4 روش مختلف موجود ، ارائه می کند. در ادامه ضرایب همسنگ اتومبیل سواری به دست آمده با یکدیگر و با ضرایبی که در حال حاضر در مطالعات ترافیکی مختلف تهران استفاده می شوند ، مقایسه شده اند. تفاوت های قابل توجهی میان مقادیر ضرایب همسنگ اتومبیل سواری بدست آمده از هر روش مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها