اولویت‌بندی اقدامات ایمن‌سازی در معابر برون شهری با استفاده از روش RSAR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سالانه بودجه زیادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران صرف ایمن‌سازی معابر برون شهری شده و لیکن بعلّت عدم وجود تعادل بین مشکلات موجود و بودجه تخصیص داده شده کاهش چشم‌ گیری در تعداد و شدت تصادفات رخ نداده است. بعلاوه در برخی معابر برون شهری بدلیل تازه تأسیس بودن معابر و عدم وجود داده‌های آماری کافی و صحیح از تصادفات و یا بدلیل عدم کنترل یکسان پلیس در معابر مختلف ممکن است استفاده از داده‌های تصادفات برای ایمن‌سازی چندان مناسب نباشد. در این مقاله با در نظر گرفتن یک محور دوخطه برون شهری بعنوان مطالعه موردی ، ابتدا با استفاده از شاخص بازرسی ایمنی (RSAR) که بر اساس اطلاعات مسیر بوده ، وضعیت ایمنی قطعات مختلف مسیر شناسایی شده است. سپس از تابع هزینه و فایده برای ایجاد تعادل بین محدودیت بودجه و مشکلات موجود در قطعات مختلف مسیر استفاده شد و راهکار بهینه که با کمترین هزینه بیشترین تأثیر را در ارتقاء ایمنی مسیر داشته باشد انتخاب گشت. از مزایا این روش در نظر گرفتن کل راه بعنوان شبکه واحد و در نظر گرفتن همزمان چند راهکار ایمن‌سازی در انتخاب راهکار بهینه ایمن‌سازی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها