مقایسه رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در بین رانندگان مبتلا به مصرف مواد، تحت درمان و سالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 هدف بررسی رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در افراد معتاد ، تحت درمان و سالم است. 144 نفر مرد به شیوه در دسترس پرسشنامه رفتارهای رانندگی لجونن و همکاران (2004) همراه با ویژگی های فردی را پاسخ دادند. یافته ها نشان داد بین سه گروه در میزان رفتارهای پر خطر رانندگی ، اعم از خطاها ، تخلفات پرخاشگرانه و لغزش ها و تعداد تصادفات تفاوت معنادار وجود داشت. در گروه معتاد فقط رابطه تخلفات و تعداد تصادفات ، در گروه تحت درمان همه روابط بین تخلفات معمولی ، تخلفات پرخاشگرانه ، خطاها و لغزش ها با تعداد تصادفات معنادار بود. در گروه سالم هیچ یک از روابط معنادار نبود. در نتیجه افراد معتاد و تحت درمان نسبت به افراد سالم میزان رفتار پرخاشگرانه ، لغزش ، خطا و تعداد تصادف بیشتری در رانندگی گزارش دادند. تعداد تصادفات آنها با تخلفات رانندگی شان ارتباط بیشتری داشت. با هدف کاهش میزان تصادفات ، بررسی وضعیت اعتیاد رانندگان قبل از دریافت گواهینامه یا تمدید آن پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها