سنجش روش WSB برای عبور از خیابان توسط دانش آموزان ابتدایی در حمل و نقل (مطالعه موردی : منطقه 15 تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی و تاثیر رفتار کودکان در زمان عبور از خیابان به هنگام خروج از مدرسه  با کمک گرفتن از روش WSB هدف این مقاله است . در این نمونه گیری ، چهار نوع رفتار خطرناک دانش آموزان ابتدایی منطقه 15 تهران مورد نظر قرار می گیرد 1- ایستادن دانش آموزان ابتدایی در کنار خیابان به صورت توقف کامل.
2- قبل از عبور از خیابان نگاه نمودن به اطراف.
3- در زمانی که فاصله آنان و وسایل نقلیه کم است ، عدم عبور از خیابان.
4- گذر به آرامی از عرض خیابان.
محدوده سنی مورد مطالعه کودکان ازهفت تا یازده سال در نظر گرفته شده است، در این سن می توان با آموزش مناسب ترافیکی ، دانش آموزان ابتدایی را در عبور و مرور ایمن از خیابانها هدایت نمود.  با استفاده از روش WSB(اتوبوس پیاده مدرسه) وهمچنین نمونه گیری آماری رفتار عملکردی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتایج با نرم افزار SPSS تحلیل گردید.

کلیدواژه‌ها