ارائه مدل اولویت‌بندی راه‌های برون‌شهری جهت تجهیز به دوربین‌های کنترل سرعت با استفاده ازفرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) (مطالعه موردی: راه‌های استان اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نرخ بالای تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از این تصادفات و همچنین نقش عامل سرعت در بروز این حوادث ، توجه بیشتر تصمیم‌ گیران بخش ایمنی در حمل و نقل جاده‌ای به استفاده از دوربین‌های کنترل سرعت در راه‌های برون‌ شهری را در پی داشته است. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع مالی و بودجه در این بخش و همین‌ طور هزینه‌های بالا نصب و نگهداری دوربین‌های کنترل سرعت ، اولویت‌ بندی راه‌ها به منظور تجهیز آن‌ها به دوربین‌های کنترل سرعت از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل اولویت‌ بندی راه‌ های برون‌ شهری جهت تجهیز به دوربین‌های کنترل سرعت بر اساس فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) انجام شده است. بردار ضریب اهمیت حاصل از ماتریس مقایسات زوجی معیارها ، نشان می‌دهد معیار " تعداد تصادفات دارای ماهیت سرعت به‌ ازای یک کیلومتر طول محور در سال " با ضریب اهمیت 0/29572 تأثیرگذارترین معیار بر تصمیم‌ گیری پیرامون موضوع مورد مطالعه است. همچنین پس از ساخت مدل ، راه‌های استان اصفهان به‌عنوان گزینه‌های تصمیم انتخاب شده که خروجی نرم‌افزار Super Decisions اولویت‌‌بندی محورهای مورد مطالعه را مشخص نمود. نتایج نشان می‌دهد ، بزرگراه آزادگان ، محور اصفهان - شهرضا - آباده و محور اصفهان - زیار با اختلاف معناداری نسبت به سایر گزینه‌ها ، به ترتیب دارای اولویت‌های شماره یک تا سه برای نصب دوربین‌های کنترل سرعت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها