امکان سنجی تبدیل خیابان های تجاری به پیاده راه در بافت مرکزی شهرهای کوچک ، نمونه مطالعه: خیابان امام خمینی شهر گلپایگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در پژوهش حاضر، مساله تبدیل خیابان امام در بافت مرکزی شهر گلپایگان به پیاده ­راه بر مبنای تحلیل یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. این خیابان که به سبب موقعیت خاص در شهر و وجود کاربری­ های تجاری - خدماتی در پیرامون خود ، روزانه حجم قابل توجهی از تراکم سواره و پیاده را پذیرا می­ شود، از ظرفیت مطلوبی برای تبدیل شدن به پیاده­ راه برخوردار است. به منظور انجام تحلیل یکپارچه ، در ابتدا مولفه ­های موثر در تبدیل خیابان به پیاده­ راه از متون معتبر داخلی و خارجی استخراج گردیده است. سپس وضعیت خیابان امام در ابعاد «کالبدی-عملکردی» ، «حمل و نقل و ترافیک» ، «اقتصادی» ، «اجتماعی» ، «زیست­ محیطی» و «مدیریتی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نقاط قوت ، ضعف­ ها ، فرصت­ ها و تهدیدهای پیش ­رو مشخص شده­ اند. در نهایت با ترسیم نمودار اولویت­ بندی راهبردها ، مشخص گردید شرایط تبدیل خیابان امام به پیاده ­راه در موقعیت تهاجمی قرار دارد که بیانگر برتری نقاط قوت و فرصت­ ها نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها و فراهم بودن شرایط برای تبدیل خیابان امام به پیاده­ راه است. با این وجود ، پیشنهاد می­ شود به منظور کسب موفقیت حداکثری از اجرای طرح ، سعی شود برای نقاط ضعف و تهدیدها راه­ حل­ های مناسب اتخاذ شود. اجرای چند مرحله­ ای طرح ، ساماندهی وضعیت پیاده ­روهای مرکز شهر، حذف کاربری­ های ناسازگار از پیرامون پیاده­  راه و تقویت سامانه حمل و نقل عمومی از جمله پیشنهادات اولیه برای اجرای پیاده راه است.

کلیدواژه‌ها