ارائه مدل پیش بینی سرعت ترافیک در شرایط بارندگیبا بکار گیری شبکه های عصبی (مطالعه موردی : استان گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

روابط بین اجزای اصلی ترافیک به جهت اینکه ابزاری برای تحلیل­ های دقیق­تر ارائه می ­دهند همواره از اهمیت زیادی نزد محققان برخوردار بوده­ اند. با لحاظ نمودن این امر که در اکثر مطالعات مشابه و از جمله منابع اصلی دانشگاهی سعی بر این بوده که روابط ، عمدتاً برای شرایط آفتابی و مساعد هوایی ارائه گردد ؛ این مقاله با تاثیر دادن شرایط بارش ساعتی برای یک راه اصلی با جدا کننده وسط واقع در منطقه پر بارش ، مدلی برای پیش­ بینی سرعت جریان ترافیک مبتنی بر شبکه­ های عصبی ارائه نمود. به این منظور شبکه پرسپترون با سه ورودی حجم ترافیک ساعتی ، درصد ساعتی وسائل نقلیه سنگین و وضعیت بارش ( 1 برای بارش و 0 برای عدم بارش) و خروجی سرعت متوسط ، تعریف شده و آموزش دید. مدل موصوف دارای ضریب برازش  0/86 و بر اساس اطلاعات محور خمام - انزلی واقع در استان گیلان بوده است.

کلیدواژه‌ها