شناسایی عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک در محل تونل ها با استفاده از الگوهای رگرسیونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شناسایی مناطق حادثه خیز یکی از مهم­ترین شاخه­ های مطالعات تصادفات می ­باشد. تونل­ ها ، یکی از مهم­ ترین مکان­ های حادثه­ آفرین می­ باشد ؛ زیرا در حالت کلی تونل­ ها از نظر مشخصات فیزیکی و عملکردی از سایر بخش ­های مسیر متفاوت است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی الگوهای تصادفات وسایل نقلیه و عوامل مؤثر بر حوادث ترافیکی در محل تونل­ها می باشد. در این پژوهش از الگوهای رگرسیون خطی ، پواسون ، دو جمله­ ای منفی و مدل­ های پر صفر (ZIP و ZINB) جهت مدل ­سازی تصادفات در محل تونل­ ها استفاده گردید. با استفاده از نتایج الگوها مهم ­ترین عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک تونل در مورد تصادفات خسارتی ، جرحی و فوتی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس مقایسه­ ای بین مدل ­ها انجام گرفت و الگوی بهینه در مورد هر گروه از تصادفات انتخاب گردید. در همین راستا در مورد تصادفات خسارتی استفاده از الگوی خطی و هرچه پراکندگی بیشتر شود مدل دو جمله­ ای منفی پیشنهاد می­ گردد. همچنین در مورد داده­ های با فراوانی صفر زیاد همچون تصادفات فوتی استفاده از مدل­ های پرصفر نتایج مناسب­ تری ارائه می ­دهد. همچنین با توجه به خروجی الگوها نتیجه گرفته شد که مهم­ترین عوامل مؤثر بر تصادفات عبارتند از: AADT در هر خط عبور، طول تونل ، درصد وسایل نقلیه­ ی سنگین و تعداد خطوط عبور.

کلیدواژه‌ها