سامانه هشدار فازی برخورد عابر پیاده با خودرو مبتنی بر تلفن همراه هوشمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

قریب به یک سوم تلفات انسانی در تصادفات مربوط به عابرین پیاده است ، از این رو حفظ ایمنی عابرین یکی از مسائل مهم حوزه حمل و نقل می باشد. بدین منظور عمدتا از سامانه های هشدار تصادف در خودرو استفاده می گردد. در این پژوهش با استفاده از محاسبه و ارسال موقعیت تلفن همراه هوشمند راننده و عابر پیاده ، سرعت خودرو و عابر پیاده ، جهت حرکت عابر پیاده و خودرو و شتاب خودرو ، به سامانه فازی جدیدی ، هشداردهی لازم ارائه می گردد. سامانه پیشنهادی شامل سه فاز است. در فاز فعالسازی ، این سامانه با توجه به موقعیت و الگوی حرکتی خودرو و عابران اطراف خودرو نسبت به شناسایی و فعال کردن سامانه برای عابران مستقر در محدوده فعال سازی ، اقدام می نماید. در فاز دوم عابران شناسایی شده ، مورد پایش لحظه ای قرار می گیرند تا پارامترهای موثر در برخورد استخراج گردد و در گام سوم با فازی سازی عوامل موثر و تحلیل ریسک تصادف ، هشدار سطح قرمز (هشدار توقف) یا زرد (هشدار توجه) صادر می شود. نتایج ارزیابی نشان می دهد ، فعالسازی سامانه دارای دقت 86 درصد بوده است و وضعیت های هشدار یا عدم هشدار در 95 درصد موارد به درستی تشخیص داده می شود. همچنین هشدار زرد و هشدار قرمز با دقت 62 درصد و 100 درصد به درستی و در زمان مناسب داده شده اند.

کلیدواژه‌ها