مدلسازی تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر ظرفیت تقاطع های چراغ دار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تخلف از چراغ قرمز یکی از شایع­ ترین انواع تخلفات در تقاطع­ های چراغ­ دار است. این نوع از تخلف علاوه بر کاهش سطح ایمنی در تقاطع­ ها، می­ تواند باعث بروز تأخیر در شروع حرکت وسایل نقلیه در فاز بعدی  شده و به عبارتی ظرفیت تقاطع­ ها در تخلیه وسایل نقلیه را کاهش دهد. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات حاصل از فیلم­ برداری در یکی از تقاطع­ های شهر اصفهان و همچنین بهره­ مندی از یک شبکه سلولی در سطح این تقاطع ، میزان تأثیر تخلف از چراغ قرمز بر زمان سبز مؤثر و در نتیجه ظرفیت تقاطع­ های چراغ ­دار درون­ شهری ارزیابی شود. نتایج نشان می­ دهد در شرایطی که در سیستم زمان­ بندی تقاطع­ ها از زمان تمام قرمز استفاده نشود، کاهش ظرفیت تقاطع­ ها بر اثر پدیده تخلف از چراغ قرمز 5 درصد است که این میزان با افزایش زمان تمام قرمز تقاطع کاهش می­ یابد. علاوه بر این رفتار رانندگان جریان سبز نسبت به پدیده تخلف از چراغ قرمز تأثیر قابل توجهی بر کاهش ظرفیت تقاطع­ ها دارد.

کلیدواژه‌ها