درنظرگیری اثر ساختار خانوار در مدل های انتخاب وسیله نقلیه به تفکیک هدف سفر با استفاده از مفهوم چرخه ی زندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مهم ­ترین بخش­ های مدل­ سازی تصمیمات حمل­ و نقلی ، استفاده از متغیرهایی است که بتوان به خوبی اثر ویژگی­ های فردی ، خانوادگی،  مشخصات سفر، ویژگی ­های سیستم حمل­ و نقل و ... را وارد فرایند مدل­ سازی کرد. در این مطالعه به دنبال استفاده از مفهوم چرخه­ ی زندگی در توصیف بهتر و دقیق­تر ساختار خانواده هستیم. به عنوان مثال با استفاده از چرخه­ ی زندگی می ­توان بین خانوارهایی که تعداد افراد و تعداد فرزندان مشابه دارند ولی از لحاظ سن فرزندان ، سن سرپرستان ، وضعیت اشتغال ، جنسیت و ... با هم تفاوت دارند، تمایز قائل شد و همین تمایز توصیف دقیق­تری از ساختار خانوار را به همراه خواهد داشت. در این مطالعه برای انتخاب وسیله نقلیه سفر که یکی از مهم ترین تصمیمات حمل ­و نقلی به شمار می­ آید، به تفکیک هدف سفر، از متغیرهای چرخه­ ی زندگی استفاده شده است. از مهم ­ترین نتایج به دست آمده این مطالعه می ­توان به نقش پررنگ­تر متغیرهای چرخه­ ی زندگی در مطلوبیت گزینه ­ها نسبت به متغیر تعداد افراد خانوار در سفرهای تحصیلی ، شخصی و تفریحی - اجتماعی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها