بررسی میزان اثربخشی سامانه اتوبوس‌های سریع السیر(BRT) بر میزان انتشار آلاینده‌ها هوا با روش Tier2(مطالعه موردی خط چهارBRT تهران - بزرگراه چمران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه آلودگی هوا در جهان به معضل بزرگی تبدیل شده که بر جنبه‌های گوناگون زندگی ساکنین شهرها تأثیرات منفی داشته و اهمیت رفع این معضل بر کسی پوشیده نیست. آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین معضلات جوامع بشری که اثرات سوء آن بر انسان و موجودات زنده دیگر بسیار است ، یکی از منابع آلودگی هوا حمل‌ و نقل شهری است. برخی از پروژه‌های حمل‌ و نقلی مانند توسعه و ساخت بزرگراهها یا تعریض معابر باعث تشویق شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی و در نهایت سبب افزایش میزان انتشار آلایندهها در کلانشهرها می‌گردد.در این تحقیق جهت تأثیر‌گذاری سیاست‌های سیستم حمل‌ و نقل عمومی ، خط 4 سیستم حمل و نقل انبوه‌ بر تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است تا نتایج حاصله بصورت مدلی قابل ارزیابی باشد. سطح استاندارد خودروهای عبوری براساس یورو 2 در محاسبات اعمال شده وبراساس فاکتورهای روش Tier2 آلودگی ناشی از سوخت خودرویی ، خروجی‌هایی به گرم آلودگی در مسافت طی‌ شده با احتساب استاندارد خودرویی داده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که قبل از احداث اتوبوس‌های تندرو انتشار آلاینده‌ها نسبت به استانداردهای اروپا در وضعیت بحرانی قرار داشته ولی پس از ایجاد خط 4 اکثر استانداردها در حد قابل قبولی اعمال شده است.

کلیدواژه‌ها