مدل پیش بینی فراوانی تصادف در میدان ها (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تصادف های رانندگی سالانه هزینه‌های جبران‌ ناپذیر اقتصادی ، اجتماعی و... را بر جامعه وارد می‌کنند. تقاطع‌ها تنها بخش کوچکی از سیستم سراسری شبکه حمل‌ و نقل جاده‌ ای می‌باشند، با این‌ وجود تصادف های رخ داده در تقاطع ها سهم قابل‌ توجهی از کل تصادف ها را تشکیل می‌دهند. میدان ها یک نوع متعارف از طراحی تقاطع ها در بسیاری از کشورهای جهان می باشند. تفاوت‌های آشکاری در تعداد تصادف های میدان با توجه به اختلافات ساختاری در عملکرد ایمنی میدان‌ها و همچنین با توجه به المان‌های ترافیکی وجود دارد.هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط ما بین طراحی‌های هندسی و ویژگی‌های ترافیکی به عنوان متغیرهای مستقل در یک‌سو و سطح ایمنی میدان ها به عنوان متغیر وابسته  از سوی دیگر می‌باشد.در این مطالعه 16 میدان در شهر تهران به‌عنوان نمونه ، مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌ ها به‌ وسیله روش‌ مدل‌ سازی گاما برازش شده‌‌ اند. براساس نتایج مدل‌ نهایی پیش‌ بینی ، پارامترهای تاثیر گذار بر تغییرات در نرخ تصادفات در میدان ها شناسایی و میزان تاثیر هریک مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها