تعیین آستانه فازی رضایت از پیش بینی زمان سفر مسیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در طی چند دهه گذشته ، تحقیقات زیادی در زمینه عوامل موثر بر انتخاب مسیر صورت گرفته و مدل­ هایی برای انتخاب مسیر بر اساس این عوامل ، بیان شده است. تعداد اندکی از این مدل­ ها ، فرایند و سازوکار تصمیم ­گیری افراد را به عنوان یک عامل رفتاری و روان­شناختی در انتخاب مسیر مسافران در نظر گرفته و اکثر آن­ها از نظریه­ های اقتصاد سنجی برای انتخاب مسیر مسافران بهره می ­برند. در این پژوهش ، پس از بحث درباره مدل­ های رفتاری انتخاب مسیر و اهمیت آنها در برنامه­ ریزی حمل و نقل ، یکی از عوامل رفتاری موثر در انتخاب مسیر تحت عنوان «آستانه رضایت از پیش بینی زمان سفر» معرفی و با گردآوری داده­ های آن­ از طریق پرسش­گری تعیین و تحلیل می­ شود. آستانه رضایت از پیش­ بینی زمان سفر ماهیتی فازی دارد. لذا در این پژوهش با استفاده از نظریه مجموعه­ های فازی ، تابع درجه عضویت این آستانه به دو روش چند نقطه­ ای و دو نقطه­ ای تعیین می­ شود و در نهایت میزان تطابق هر یک از روش­ های ساخت تابع درجه عضویت فازی آستانه رضایت از پیش بینی زمان سفر با مشاهدات دنیای واقعی بحث و تحلیل می­ شود. نتایج پژوهش نشان می­ دهد که خصوصیات رفتاری مسافران می­ تواند بر آستانه رضایت از پیش­ بینی زمان سفر تاثیر بگذارد ؛ به طوری که ، میزان آستانه رضایت افراد خوش­ بین بیشتر از میزان آستانه رضایت افراد بدبین است.

کلیدواژه‌ها