بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطالب آموزشی ترافیکی در روزنامه های همشهری و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطالب  آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی درروزنامه های ایران وهمشهری است. جامعه آماری این پژوهش کلیه  مطالب خبری منتشرشده در این روزنامه ها در 6 ماهه نخست سال 95 است که به روش  تحلیل محتوا بررسی شد .بر اساس نتایج این پژوهش در مقطع زمانی مورد مطالعه 278 مطلب درزمینه موضوعات ترافیکی دراین روزنامه ها منتشر شده است . بیشترین اولویت مورد توجه روزنامه همشهری موضوعات ترافیکی مربوط به شهر تهران و در حالی که  مطالب منتشر شده در روزنامه ایران از جامعیت بیشتری برخوردار است . اولویت روزنامه همشهری درانتشار مطالب ترافیکی با (3/22درصد) ارائه الگو و ترغیب به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی است اما در روزنامه ایران بیشترین اخبار منتشر شده در مورد موضوعات ترافیکی با (1/63درصد) مربوط به شاخص حوادث بوده است و در حالی که (4/7 درصد) مطالب روزنامه همشهری مربوط به شاخص آموزش رفتارهای ترافیکی است درروزنامه ایران هیچ مطلبی دراین زمینه  نشده است .

کلیدواژه‌ها