بررسی تاثیر منابع محدود بر مدیریت حمل و نقل روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ایلام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر منابع محدود بر مدیریت حمل و نقل روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ایلام) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه روستاهای شهرستان ایلام و نیز روسای شوراهای اسلامی و یا دهیاران و کارشناسان خبره حمل و نقل روستایی در رابطه با موضوع پژوهش است که از 3 نفر کارشناس خبره در بخش تخصیص منابع استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی است که به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خبره و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش برنامه ریزی خطی صفر و یک  با استفاده از نرم افزارهای Excel و Lingo انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد با اعتبار عمرانی بدست آمده که با فرض اختصاص 65 درصد آن صرف حمل و نقل روستایی ، فقط می توان از بین 25 روستای جامع آماری پزوهش 12 روستا (خروجی مدل) را ساماندهی کرده و مابقی به سال های آینده موکول می گردد. 

کلیدواژه‌ها