تحلیل زمین-آماری آلاینده‌های هوا با هدف آسمان آبیبرای کلان‌شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه آلودگی محیط زیست به یکی از مشکلات جدی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. در مطالعه ی حاضر تلاش شده است که نقشه ی مناطق آلوده­ی شهر مشهد تولید شده و آلودگی سایر مناطق با استفاده از درون یابی ، پیش بینی شود. برای این منظور ازاطلاعات شش آلاینده‌های هوا (CO, NO2,PM10, PM2.5) در 11 ایستگاه هواشناسی کلان‌ شهر مشهد در سال 1390 استفاده شد. سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و دو رویکرد کریجینگ معمولی و احتمالی به منظور نشان دادن مناطق آلوده و غیر آلوده در سطح شهر مشهد استفاده شد. روش کریجینگ در اینجا به عنوان ابزاری برای درون یابی استفاده شده است. در این تحقیق در ابتدا با کمک نمودار سمی‌وایروگرام وابستگی مکانی آلاینده‌ها در ایستگاه‌های سنجش آلودگی ارزیابی شد. سپس با کمک ساخت مدل فضایی که با استفاده از متوسط داده‌های روزانه تمرکز آلاینده‌ها، میزان آلودگی در مناطق مختلف شهر مشهد ثبت و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها