بررسی تاثیر شبکه های حمل و نقل بر فعالیت و رشد اقتصادی در سطح منطقه ای مطالعه موردی: استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رشد و گسترش حمل و نقل اثرات گسترده ای بر روی بخش های تولیدی اقتصادی دارد. در حالی که توسعه شبکه حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیرمی‌گذارد ، تأثیر رشد و توسعه اقتصادی نیز در ایجاد یک سیستم مطلوب شبکه حمل و نقل نیز حایز اهمیت است. بنابراین ، همراه با رشد و توسعه اقتصادی هر کشور ، بخش حمل و نقل هم بایستی رشد و گسترش پیدا کند. این مقاله با هدف بررسی رابطه بین توسعه شبکه های حمل و نقل و توسعه منطقه ای در سطح استان فارس ارایه شده است. در این رابطه ، شاخص های مختلفی همانند سرانه سپرده های بانکی ، سرانه ساخت و ساز ، سرانه برق مصرفی در بخش صنعت و اشتغال در بخش های مختلف به عنوان نمایه های فعالیت و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه همبستگی معناداری بین توسعه شبکه ارتباطی و شاخص های فعالیت و اشتغال در سطح شهرستان های استان فارس وجود دارد. بر این اساس می توان به نقش سیاست های توسعه نظام حمل و نقلی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی پی برد.

کلیدواژه‌ها